Elviras riktiga namn

Hedvig eller Hedevig?

Vid tidpunkten för Elviras död var hennes riktiga namn i princip bara känt inom familjen. Min hypotes är att hon namngivits efter sin faster, som hette Hedevig Johanne Christine Jensen. I kyrkboken i Elviras födelseort Flensburg står hon som Hedwig/Hedevig Antoinette Isabella Eleonore Jensen. Handstilen i kyrkboken är inte den lättaste att tolka, det har tidigare alltid antagits att det står Hedwig, men kan man inte lika gärna tolka kråkfötterna som Hedevig?

Kyrkboken i Flensburg: Hedwig (eller står det Hedevig?)

Om Elviras verkliga namn hade förstås varken tidningarna eller allmänheten någon aning vid tidpunkten för mordet. Hur gick det då till när Elviras rätta identitet blev känd?
   Sina papper hade Elvira lämnat på hotellrummet i Svendborg, men när liken undersöktes i Nørreskov fann man hennes parasoll med namnet Hedevig inristat. Dessutom påträffade man ju enligt F. Elviras sista dikt i hennes jackficka, också den signerad Hedevig. Samma anonyma källa påstår också att Sixten ristat in Elviras namn som Hedevig i bordet där de brukade äta. När doktor Møller kommit hem och fyller i dödsattesten utifrån de anteckningar han gjorde i Nørreskov skriver han Elvira Madigan (alias: Hedevig Colmann). Varför läkaren fick för sig att Elvira hette Colmann i efternamn är och förblir en gåta. Samma efternamn dyker dock upp i Politiken den 25 juli. Artikeln är telegraferad från tidningens korrespondent i Svendborg på kvällen den 24 juli, men i artikeln nämns även det mer korrekta Hedvig Jensen.
   Även om doktor Møller fått Elviras efternamn om bakfoten så visste han i alla fall på ett tidigt stadium två saker: dels att den kvinna som påträffats död var identisk med den cirkusartist som uppträdde som Elvira Madigan, dels att hennes förnamn var Hedevig. Förnamnet kan han ha fått från parasollet och dikten, hur han så tidigt kunde vara säker på att det rörde sig om Elvira Madigan är däremot mera oklart. Visserligen är det ju exakt vad ryktet sade, men säker kunde han ju inte vara. Sixten hade ju presenterat sig under sitt riktiga namn, men veterligen hade han bara presenterat Elvira som sin hustru, utan att nämna vem hon var. Att identifiera Sixten var å andra sidan lätt, han hade ju sitt visitkort i fickan när han påträffades.
   I dödsattesten har doktor Møller senare strukit över namnet Colmann och kompletterat så att det kom att stå Hedevig Antoinette Isabella Eleonora Jensen. Kompletteringen har han uppenbarligen gjort efter det att man hittat Elviras prästbetyg bland hennes papper på hotellrummet påföljande dag.
   Närmare bestämt skedde detta kl. 10 den 24 juli, då skiftesrätten sammanträdde på hotellet. Skiftesrätten sammanträdde åter kl. 16 och det konstaterades då att man gjort en inventering av de kvarlämnade effekterna på hotellrummet. I förteckningen nämns dock inte saker som prästbetyget, den upptar bara saker som man bedömde ha saluvärde. En timma senare hölls förhör på rådhuset, och där nämns att dödsattesterna presenterades, och det förs till protokollet att Elviras rätta namn är Hedevig Antoinette Isabella Eleonora Jensen. Det nämns inget om att doktor Møller själv var närvarande, men han måste ha hunnit få reda på Elviras rätta namn strax innan dödsattesterna överlämnades till rätten, eftersom kompletteringen av dödsattesten med hennes fullständiga namn är gjord med hans egen handstil. När Svendborg Amtstidende kom ut ungefär vid samma tidpunkt står det i bladet att Elviras rätta namn var Hedvig Colman. Alltså nu plötsligt Hedvig i stället för Hedevig, och Colmann med ett n. Konkurrenten Svendborg Avis nämner inget om Elviras riktiga namn i det nummer som kom ut samtidigt. Det gör man först den 26, då anges hon som Hedvig Antoinette Isabella Eleonora Jensen. Samma stavning förekommer i Politiken den 27, då uppger man att det är i Elviras dopattest man funnit det rätta namnet. Men man påstår i samma notis att Elvira både är född och konfirmerad i Flensburg. Elvira är helt säkert inte konfirmerad i Flensburg, däremot född och döpt där. Av allt att döma har tidningen blandat ihop begreppen: det var Elviras dop som skedde i Flensburg ooch det är hennes konfirmationsattest man syftar på.
   Efter begravningen den 27 förs Sixten och Elvira in i kyrkböckerna i Landets församling. Nu var det vid denna tid så, att man förde dubbla kyrkböcker. “Hovedministerialbogen” sköttes av pastor Wilhelm Schousboe medan “Kontraministerialbogen” skrevs av klockaren, Johan Nissen Koch. Till innehållet skulle de båda böckerna vara identiska, men nu inträffar det märkliga att Elviras namn är olika stavat i de båda böckerna! I hovedministerialbogen står hennes första förnamn som Hedvig, men i kontraministerialbogen blir Elvira återigen Hedevig Antoinette Isabella Eleonora Jensen.

Hovedministerialbogen för Landets församling: Hedvig
Kontraministerialbogen: Hedevig

När skiftesrätten återigen sammanträder den 29 förs det till protokollet att man funnit Elviras konfirmationsattest och att hennes rätta namn är Hedevig Antoinette Isabella Eleonora Jensen.
   Hette då Elvira Hedvig eller Hedevig? Uppenbarligen kallade hon sig själv för Hedevig, eftersom denna ovanliga namnform uppges dels ha varit inristad i hennes parasoll, dels har hon signerat sin sista dikt just så. Hade då Elvira både en dopattest och en konfirmationsattest med sig? Varför står det i så fall olika i de båda intygen? Eller har tidningarna citerat fel? Jag är nog benägen att tro det senare: min hypotes får bli att hon bara hade en konfirmationsattest, men i en dylik brukar finnas uppgifter även om personens dop. Men vad stod det då i attesten? Säkerligen Hedevig, eftersom jag bedömer primärkällan skiftesrättens protokoll som pålitligare än det tidningarna skrev. Rätten hade tillgång till Elviras attest i original när protokollet skrevs.
   Sedan kom det ju av oklar anledning att stå Hedvig på gravstenen, trots vad som bör ha stått i konfirmationsbeviset och vad som står i den ena av Landets församlings kyrkböcker. Varför pastor Schousboe uppenbarligen skrev fel utifrån vad som måste ha stått i Elviras papper är svårt att förstå. Klockaren gjorde ju rätt.
   Det var ju Sixten Sparres bror Edvard som beställde gravstenarna, och att han då skrev Hedvig på sin rekvisition till stenhuggaren kan ha berott på ett rent hörfel. Namnformen Hedvig på gravstenen plus vad tidningarna redan börjat kalla henne fick sedan styra vad alla andra sedermera kommit att kalla Elvira.

Sammanfattning:

 • Elviras faster hette                                  Hedevig
 • Kyrkboken i Flensburg 1867                     Hedwig          felskrift för Hedevig??         
 • Dopattesten                                            Hedvig           sekundär källa (tidning, osäker)
 • Cirkusreklam 1876-1879                          Hedvig          vanligaste stavning, sekundära källor
 • Konfirmationsattesten                              Hedevig         sekundär källa (tidning, osäker)
 • Elviras parasoll, dikten och bordet            Hedevig         sekundär källa (F. i tidning)
 • Dödsattesten                                          Hedevig
 • Skiftesrätten, diverse  protokoll                Hedevig        avskrivet direkt från prästbetyget
 • Tidningarna                                            Hedvig           sekundära källor
 • Kyrkbok I i Landet                                   Hedvig
 • Kyrkbok II i Landet                                  Hedevig
 • Gravstenen                                             Hedvig

Vad som är den “rätta” namnformen är i grunden en omöjlig fråga att besvara, men en sak är säker: själv kallade Elvira sig för Hedevig. Och Hedevig är vad jag personligen tycker att hon ska kallas i fortsättningen, även om jag själv kallat henne Hedvig i min bok.